Monday, May 24, 2010

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
เครื่องแต่งกายลูกเสือสามัญ


เครื่องแต่งกายลูกเสือสำรอง
**เชิญชมภาพกิจกรรมด้านล่าง**